Dobrodošli

Dobrodošli na web stranicu JU Pete gimnazije.

JU Peta gimnazija je osnovana u ljeto daleke 1969. godine odlukom Općine Centar koja je donijeta nakon zvanične odluke o ukidanju Učiteljske škole. Te godine je u novonastalu školu, gimnaziju općeg smjera, upisano četrnaest odjeljenja. Međutim, kako je prvi upisni rok bio u augustu, nije bilo gotovo nikakve selekcije kod prijema učenika, pa su primljeni učenici koji su ostali neupisani u druge škole nakon junskog upisnog roka...Više»


Na osnovu člana 143. stav 4. tačka (g), Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17 i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 114. Pravila JU Peta gimnazija, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-35289/19 od 20.11. 2019.godine, Zaključka o ispravci Saglasnosti, broj: 11-34- 35289-1/25.12.2019. godine I Odluke Školskog odbora JU Peta gimnazija, broj:01-03-65/2020 od 09.01.2020 godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS


za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020.godini
a) Pedagog ... 1 izvršilac, 20 radnih sati, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
b) Nastavnik/ica filozofije ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
c) Nastavnik/ica sociologije ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
d) Nastavnik/ica kulture religija ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
e) Nastavnik/ica engleskog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
f) Nastavnik/ica latinskog jezika ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom
b) dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,
c) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa),

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/ uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Sl.novine FBiH br. 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja, provjera radnih i stručnih sposobnosti i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Javni Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen dana 11.01.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, na web stranici škole i na web stranici JU Služba za zapošljavanje KS.
Zadnji rok za prijavu po ovom konkursu je 21.01.2020.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Peta gimnazija Sarajevo, Senada Poturka Senčija bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom –„ Za javni konkurs za poziciju broj:.../ne otvarati – otvara Komisija“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE

OBAVJEŠTAVAJU SE UČENICI DA ĆE SE PODJELA UVJERENJA O POSTIGNUTOM USPJEHU U PRVOM POLUGODIŠTU IZVRŠITI U PONEDJELJAK, 13.01.2020. GODINE PREMA SLJEDEĆOJ SATNICI:
• 09:00- ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA
• 09:30- ZA UČENIKE DRUGOG RAZREDA
• 10:00- ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA
• 10:30 – ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA

Ogledno-ugledni čas iz Ekonomije

Čelić Vildana, profesorica ekonomske grupe predmeta u našoj školi, zajedno sa učenicima III3 odjeljenja (administrativno izborno područje), održala je 27. novembra 2019. godine inovativan i iznimno uspješan čas iz predmeta Ekonomija, na temu "Novac – historijski razvoj novca", a pod sloganom "Od kovanice do kartice". Čas je održan na odjelu sa numizmatičkom zbirkom Zemaljskog muzeja BiH. Generalni sponzor časa je bila UniCredit Bank d.d. Sarajevo koja je školi donirala izvjesna novčana sredstva radi unapređenja nastavnog procesa.
Učenici su kroz različite performanse, igrokaze i kvizove pokazali zavidno znanje iz ove oblasti. Cilj časa je bio da se spoji obrazovanje, kultura i realan sektor na jednom mjestu i u isto vrijeme dokaže da su sve troje zajedno nedjeljiva cjelina.
Kako se radilo o jednom neuobičajenom času, za čiju su realizaciju bile neophodne zahtjevne pripreme i mnogo uloženog truda, njemu su prisustvovali, pored direktorice Pete gimnazije Tokalija Denize, pedagoga škole Bešović Enile, profesorice Bosanskog jezika i književnosti Bećirović Adise, profesorice Matematike Muslić Dženane i profesorice Sporta Krsmanović Ine, također i Borovac-Bekaj Arnela kao predsjednica Vijeća roditelja naše škole i član Školskog odbora, Vlahovljak Mustafa – član Upravnog odbora Vijeća roditelja Kantona Sarajevo, Husić Lamija – pomoćnica ministrice za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih, Čomor Amra – šefica kantonalne Prosvjetne inspekcije, prosvjetna inspektorica Bukva Aida, zatim Šahman Bilsena – uspješna poduzetnica i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, te Marić Ana – načelnica Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH.
Svi prisutni gosti, zajedno sa učesnicima u ovom ogledno-uglednom času, dobili su prigodan poklon koji im je dodijelila UniCredit Bank, a za vrijeme obilaska odjela i razgledanja numizmatičke zbirke u kojoj se nalaze i zlatni novčići iz rimskog perioda, sve vrijeme im je na usluzi bila kustosica.
Narednog dana, 28. novembra, direktorica škole, profesorica Čelić i šest učenika: Operta Hanina III3, Piplaš Hena III3, Šljuka Irma III3, Tahić Ensar III3, Bejtović Bakir IV4 i Zulić Džejlan IV4, gostovali su na TVSA i prezentirali javnosti ovaj zanimljiv čas kojim je rukovodila, ali ne u školskoj učionici već upravo na mjestu na kojem su izloženi eksponati koji su ustvari i bili tematika časa, profesorica Ekonomije, Uredskog poslovanja i Statistike u Petoj gimnaziji, te u kojem su uživali, kako njegovi učesnici tako i ugledne ličnosti iz resora obrazovanja u Kantonu Sarajevo i ostali gosti.

Fotografije možete pronaći na Facebook stranici naše škole

Peti Hadžići Film Festival

Fifth gymnasium New look ( Edita Murguz i profesor Elvir Dugalić ) na 5. Hadžići Film Festivalu u petak 22. novembra 2019. godine, u konkurenciji filmova iz čitave Bosne i Hercegovine su
U KATEGORIJI DOKUMENTARNOG FILMA STARIJA SKUPINA, SA FILMOM "BRAVE ENOUGH TO LIVE IN SARAJEVO" osvojili PRVU NAGRADU (1. MJESTO) ZA NAJBOLJI FILM I PONIJELI STATUU FESTIVALA.
"Jako je važno da etični ljudi prave etične filmove, oni spadaju u krug onih redatelja koji ne gaze okolo niti žele da imaju nekoga pod sobom, nego su u stanju da svoje preimućstvo stave u službu drugih", bile su kritike stručnog žirija.
"BRAVE ENOUGH TO LIVE IN SARAJEVO" je izuzetno hrabar film, pogotovo u izrazu.
Film se bavi ozbiljnom temom prošlosti i današnjice, a forma, odnosno redateljski postupak je adekvatan toj provokaciji. Bavljenjem velikom temom u redateljskom rukopisu napravljeno je vrlo hrabro i vrlo dosljedno, bez konvencija, jer film o velikim temama samo tako i može da bude dobar. Film je beskompromisan sa redateljske strane i mogu samo čestitati. Riječi su članova stručnog žirija u osvrt na nagrađeni film, Vanje Čabrić i Direktora Narodnog Pozorišta u Sarajevu, glumca Izudina Bajrovića.
Sve čestitke autorima filma!

Fotografije možete pronaći na Facebook stranici naše škole

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade sa saradnicima posjetila našu školu

Početkom novembra 2019. godine JU Peta gimnazija posjetila je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Bogunić Zineta sa saradnicima Husić Lamijom i Adžanel Burimom. U okviru ove posjete, organizovan je i sastanak Zajednice direktora srednjih škola KS.

Posjeta ministrice obrazovanja
 

Stipendije katonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Naša učenica Kurtović Ema je kao talentovana/nadarena učenica prvog razreda, prema kriterijima nadležnog Ministarstva, dobila stipendiju.

Posjeta učenika II razreda Memorijalom centru Srebrenica - Potočari

Učenici II razreda Pete gimnazije (IIS, IIS1, II3, II4 i II5), njih 120, u pratnji svojih razrednika: Modronja Admir, Kazazović Zarifa, Hajvaz Amira, Džafo Hasnija i Šmalcelj Nina, posjetili su 24. septembra 2019. godine Memorijalni centar Srebrenica – Potočari. Nakon dolaska u Potočare imali su priliku prisustvovati historijskom času, a zatim su krenuli u obilazak mezarja, Spomen-sobe, muzeja, kao i Multimedijalne sobe/Dokumentacionog centra SENSE, gdje su pogledali dokumentarni film o genocidu u Srebrenici.

Kampovanje u sportsko-rekreativnom centru
"RUDA GLAVA"

U organizaciji Planinarsko-sportskog društva "Zlatni ljiljan" i Planinarske sekcije Pete gimnazije čiji je voditelj profesor Sporta Modronja Admir, od 21. do 22. septembra 2019. godine održano je dvodnevno kampovanje na lokalitetu planinskog masiva Ruda Glava. Inače, planinarsko kampovanje je sastavni dio projekta pod nazivom "Planinarske družine u školama", koji realizira ovo Društvo uz podršku sarajevske Općine Novi Grad.
U ovoj školskoj aktivnosti (planinarenje, orijentacija u prirodi, spuštanje na užetu, čvorologija, logorska vatra...), uz voditelja sekcije, učestvovali su i profesori Oručević Vedran i Džananović Meliha, te učenici Bojičić Sara IIS, Šišić Irfan IIS, Memić Jaser IIS1, Bakou Zehra II3, Oladejo Tamir Kolade II5, Ćimić Aldin II5, Lipovac Anur II5, Fejzić Faris II5, Šatara Nijaz II5 i Selimbegović Adna IV4.

Austrijanci u posjeti našoj školi

U posjetu našoj školi došli su, 13. septembra 2019. godine, predstavnici Ambasade Republike Austrije u BiH. Tom prilikom su iskazali zahvalnost našoj školi za uspješnu saradnju, partnerski i prijateljski odnos između dvije gimnazije, Gimnazije BORG iz austrijskog grada Deutschlandsberga i Pete gimnazije Sarajevo, koji će se nastaviti i u budućnosti. Ovaj susret je snimala TVSA, te je bio prikazan u okviru njihovog Dnevnika. U austrijskim novinama "Kleine Zeitung" od 16. juna 2019. godine objavljeni su intervjui sa našim učenicima, urađeni za vrijeme našeg boravka u Austriji kada smo bili gosti partnerske Gimnazije BORG. Tema razgovora je bila "Pristup BiH u EU, migracija, život mladih u BiH". U ime grupe naših učenika govorili su: Rokša Amina III3, Šabanović Emina III3 i Huremagić Orhan Eman II4.

Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo

Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, održan je 27. maja 2019. godine na platou ispred BBI Centra. Među 36 škola - učesnica Sajma našli su se i predstavnici Pete gimnazije koji su ovom prilikom prezentirali najznačajnije informacije o njenom radu i funkcionisanju, te o osnovnim djelatnostima kojima se bavi.
Kroz jednodnevni Sajam srednjih škola KS učenici i roditelji imali su priliku upoznati se sa programom i smjerovima koje nudi naša škola.
Školu su predstavili naši profesori: Bosnić Rabija, Bešović Enila, Džananović Meliha i Požek Jan, te 6 učenika: Glavinka Marina III3, Afaneh Nidal III5, Bejtović Bakir III4, Tojaga Tarik II3, Rizvić Faris II5 i Hadžić Ermin II5.

Fotografije možete pronaći na Facebook stranici naše škole

Posjeta Sarajevu 36 gimnazijalaca i njihovih profesora iz Austrije

Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva obrazovanja Austrije uspješno je realizovan za nas izuzetno važan projekt.
Petodnevna posjeta 36 učenica i učenika te njihovih profesora gimnazije BORG iz Deutschlandsberga, Austrija rezultirala je sklapanjem prijateljstva između 80 gimnazijalaca dvije prijateljske zemlje.
Tom prilikom naši prijatelji iz Austrije upoznali su kulturološke i historijske vrijednosti naše zemlje, tradiciju, srdačnost i toplinu BiH građanki i građana.
Oproštaj je bio veoma dirljiv, popraćen suzama i nadasve nezaboravnim uspomenama kako u Austriji tako i u BiH. Ovo je početak jedne saradnje kojom smo pokazali da mladi ruše sve barijere ukoliko im se za to pruži prilika.
Od strane Ministarstva obrazovanja Austrije prepoznat je značaj projekta Partnerstva JU Peta gimnazija Sarajevo i gimnazije BORG, Deutschlandsberg iz Austrije koji su nam potpora od početka projekta.
Zahvaljujemo se gđi. Kamali Šertović , direkorici ureda Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu koja je podržala našu inicijativu te Ministarstvu obrazovanja Austrije bez čije finansijske podrške realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.

Fotografije možete pronaći na Facebook stranici naše škole

Dogovor o budućoj saradnji sa FASTO-om

Dana 24.04.2019. godine u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, upriličen je inicijalni sastanak i pripremne aktivnosti za saradnju JU Pete gimnazije Sarajevo i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo. Ovom činu prisustvovali su direktorica Pete gimnazije Sarajevo prof. Deniza Tokalija, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Haris Alić, te profesori Fakulteta: prof. dr. Rasim Lakota, prof. dr. Elvir Kazazović, prof. dr. Muhamed Tabaković, prof. dr. Eldin Jelešković, i doc. dr. Erol Kovačević. Priliku za uvodnu riječ imao je dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof. dr. Haris Alić. Poželio je dobrodošlicu direktorici, te istakao namjeru za buduću saradnju.
Direktorica Deniza Tokalija zahvalila se na pozivu i na samoj incijativi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, izrazila želju da se ove dvije ustanove udruže i rade na zajedničkim projektima u budućnosti, kao i na edukaciji mladih kadrova. Prof. dr. Elvir Kazazović je također poželio doborodošlicu našoj direktorici, te istakao da su namjere Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo da se ove dvije ustanove udruže i zajednički naprave nešto novo za obrazovanje sadašnjih i budućih studenata. Prijedlog prof. dr. Elvira Kazazovića je da se Plan i program rada u sportskim odjeljenjima JU Pete gimnazije Sarajevo revidira u partnerstvu sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja.
U narednom periodu predstavnici Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo će posjetiti našu školu, te će prikazati našim učenicima rad i aktivnosti Fakulteta i upoznati ih sa studijskim programima. Učenici će tokom ove posjete imati priliku pogledati promotivni video Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
Zajednički prijedlog sporazuma o saradnji će biti kreiran u narednom periodu.

Dogovor o budućoj saradnji sa FASTO-om
 

Zidovi koji spajaju i interkulturalna razmjena između BiH i Holandije

Naša škola se, posredstvom profesora Informatike Šećerbegović Mirsada i voditelja nastavnog procesa i pedagoga škole Bosnić Rabije, a u saradnji sa nevladinom organizacijom "YOUTH POWER International (YP Bosnia and Herzegovina)", uključila u ACT projekt pod nazivom "Zidovi koji spajaju i interkulturalna razmjena između BiH i Holandije". Riječ je o crtanju murala na zgradi Pete gimnazije. U ovoj akciji je učestvovalo 40 učenika iz naše škole i 50 studenata iz holandskog Udruženja studenata geografije iz Utrechta. Naime, mladi Zeničanin Viktor Baškarad, zaljubljenik u slikanje murala, 11. aprila predvodio je 30 naših učenika i gostiju da zajednički oslikaju vanjski zid sportske dvorane naše škole. Riječ je o muralu čiji simbolični likovni elementi promoviraju važnost obrazovanja i sporta u životu mladih ljudi. Druga grupa od 60 učesnika, naših učenika i holandskih studenata, prisustvovala je prezentaciji o bh. atrakcijama, te učestvovala u zanimljivim interaktivnim interkulturalnim aktivnostima. Na kraju su svi učesnici, u znak sjećanja na ovu interkulturnu saradnju, dobili promotivnu majicu, a oni koji su slikali mural ostavili su na zidu, isto tako za uspomenu na lijepo druženje mladih iz BiH i Holandije, svako svoj dlan u različitim bojama u znak prijateljstva.

Projekt: Partnerstvo sa gimnazijom BORG iz Austrije

U aprilu 2019. godine realizovana je petodnevna posjeta naših 34 učenica i učenika partnerskoj gimnaziji BORG u gradu Deutschlandsberg u Austriji. Tom prilikom naši domaćini su za nas priredili nezaboravan boravak... Više>>

8. Međunarodna revija sporta od 1.4. do 4.4.2019. godine u Petoj gimnaziji.

U našoj školi je od 1. do 4. aprila 2019. godine održana tradicionalna, osma po redu, Međunarodna revija sporta. Na svečanoj ceremoniji otvaranja Revije pozdravnu riječ je, u prisustvu gostiju, profesora, učenika i ostalih uposlenika škole, održala nova direktorica Pete gimnazije, gospođa Deniza Tokalija. Pripremljen je i prigodan program budući da se u vrijeme održavanja Revije sporta obilježavalo i jubilarnih 50 godina postojanja škole. Reviju je otvorila naša bivša učenica Ilma Kazazić, alpska skijašica koja je nosila zastavu za Bosnu i Hercegovinu na Zimskoj paraolimpijskoj olimpijadi 2018. godine.
Na Osmoj međunarodnoj reviji sporta učestvovale su sljedeće škole:

  • 1. Prva ekonomska škola, Beograd
  • 2. Druga ekonomska škola, Beograd
  • 3. Sportska gimnazija, Beograd
  • 4. Zemunska gimnazija, Zemun
  • 5. Druga gimnazija, Varaždin
  • 6. Gimnazija Dobrinja, Sarajevo
  • 7. Peta gimnazija Sarajevo kao domaćin

Nakon završenih utakmica revijalnog karaktera, za naše goste su sve vrijeme njihovog boravka bili organizirani različiti sadržaji (izlet u Visoko i posjeta prahistorijskim tunelima, Muzeju Fondacije i Edukativnom parku "Ravne 2", obilazak Vrela Bosne i Trebevića – vožnja žičarom, obilazak starog dijela grada...). Za naše goste, kao i za sve uposlenike škole, upriličena je 3. aprila svečana večera u restoranu "Lihgts" na Grbavici povodom 6. aprila – Dana škole i istovremeno 50-godišnjice Pete gimnazije.

Fotografije sa 8. Međunarodne revije sporta možete pronaći na Facebook stranici naše škole